Dzisiaj jest: 25.4.2018, imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Regulamin

§ 1

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w portalu ikupuj.pl jest darmowe i nie są pobierane żadne opłaty. 
 2. Płatne są jedynie Ogłoszenia o niestandardowym charakterze i Reklamy zgodnie ze szczegółowymi opisami ​​w Cenniku oraz Cenniku Reklamy zamieszczonym na stronie ikupuj.pl
 3. Płatności realizowane są poprzez system Dotpay.pl
§ 2
 1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".

 2. Ogłoszenia mogą zamieszczać zarówno osoby prywatne jak i podmioty gospodarcze.

 3. Aby dodać ogłoszenie z możliwością późniejszej edycji wymagane jest posiadanie konta w portalu (należy się zalogować lub zarejestrować), dzięki temu każdy użytkownik samodzielnie będzie mógł edytować lub usuwać swoje ogłoszenia.

 4. W portalu można również dodać ogłoszenia bez rejestracji.

 5. Ogłoszeń dodanych bez rejestracji nie można samodzielnie edytować lub usuwać.

 6. Czas wyświetlania ogłoszenia jest wybierany przez użytkownika i wynosi od 8 do 90dni - po tym czasie ogłoszenie automatycznie przestanie się wyświetlać.

 7. Przed datą wygaśnięcia ogłoszenia użytkownik otrzyma stosowne automatyczne powiadomienie.

 8. Ogłoszenie powinno być umieszczone we właściwej kategorii – w innym przypadku może zostać przeniesione lub usunięte.

 9. Każdy użytkownik może dodawać nieograniczoną ilość ogłoszeń.

 10. Wielokrotne dodawanie ogłoszeń tej samej treści jest zabronione.

 11. Publikacja ogłoszeń przez zarejestrowanych użytkowników następuje automatycznie.

 12. Publikacja ogłoszeń przez niezarejestrowanych użytkowników następuje dopiero po akceptacji przez administratora.

 13. Ogłoszenia niezgodne z regulaminem mogą być usunięte bez podania przyczyny.

  § 3

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi.

 2. Dane kontaktowe Użytkownika podane w ogłoszeniu służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

§ 4

Zabrania się dodawania Ogłoszeń, które:

 1. naruszają prawo,
 2. naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),

 3. naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,

 4. mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej kategorii,

 5. mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,

 6. zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu lub jego Partnerów

 7. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.

 8. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie (zarówno bezpłatne jak i płatne) zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, Portal zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.

§ 5

Portal zastrzega prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia usługi Użytkownikowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:

 1. Użytkownik złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
 2. Użytkownik będzie korzystał z usługi Ogłoszenie niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
 3. Użytkownik będzie działał na szkodę innych użytkowników portalu lub użytkowników sieci Internet.
§ 6
 1. Portal ikupuj.pl zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia w pełnym zakresie z należytą starannością.
 2. Portal ikupuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn niezależnych od niego lub leżących po stronie innych podmiotów.
 3. Administrator zastrzega prawo do wystąpienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Portalu w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 5. Odpowiedzialność Portalu jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Użytkownika.
§ 7
 1. Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana w formie e-mail na adres info@ikupuj.pl i określać:

  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta usługi Ogłoszenia,

  • dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (tytuł ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)

  • zarzuty Użytkownika

  • okoliczności uzasadniające reklamację,

 2. Portal obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 3. Do umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązujących norm prawnych.

 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 5. Portal zastrzega prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień regulaminu.

§ 8

 1. Portal ikupuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych ogłoszeń, odpowiedzialność tą ponoszą osoby i podmioty umieszczające ogłoszenie.
 2. Ogłoszenia będące spamem, reklamami firm i podmiotów będą usuwane.
 3. Ogłoszenia zawierające odnośniki do stron internetowych będą usuwane – oprócz tych kategorii w których jest odpowiednie pole do umieszczenia adresu strony firmy.
 4. Portal ikupuj.pl zastrzega sobie możliwość zmiany zasad regulaminu oraz modyfikacji i usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.

Właścicielem Portalu ikupuj.pl jest firma:

SMART MAREK SKASSA

ul. KILIŃSKIEGO 34/3

58-500 JELENIA GÓRA

NIP 611-229-82-55

smartdomeny.pl

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama